SPIS TREŚCI
1. Postanowienia ogólne
2. Cel i zakres zbierania danych
3. Podstawa przetwarzania danych
4. Przekazywanie danych innym podmiotom
5. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
6. Pliki „Cookies”
7. Postanowienia końcowe

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.nieruchomosci4katy.pl jest wykonujący działalność gospodarczą pod firmą 4 KĄTY Biuro Nieruchomości Biesaga & Muskała spółka cywilna, adres siedziby: ul. 3 Maja 3/1, 32-005 Niepołomice, NIP: 6832099294, REGON: 369621259, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@nieruchomosci4katy.pl, dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.

Firma 4 KĄTY Biuro Nieruchomości Biesaga & Muskała spółka cywilna nie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, jednakże można skontaktować się z Firmą we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem, mailowo na adres e-mail: biuro@nieruchomosci4katy.pl lub pisemnie na adres: ul. 3 mają 3/1, 32-005 Niepołomice.

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,

 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane

 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:

 • kontaktowania się z usługobiorcą

 • umożliwienia prawidłowego korzystania ze strony internetowej

 • świadczenia usług drogą elektroniczną

 • zainteresowania ofertą administratora lub zleceniem administratorowi czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami niezbędnych do realizacji usługi świadczonej przez administratora

 • marketingu bezpośredniego produktów własnych właściciela strony

 • celów archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia Danych Osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców w zakładce Kontakt:

 • Imię i nazwisko

 • Adres e-mail

W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego Firma 4 KĄTY Biuro Nieruchomości Biesaga & Muskała spółka cywilna zbiera wszystkie informacje, które Usługobiorca zdecyduje się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z pracownikami lub przedstawicielami.

Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 • Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

 • Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 • Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 • Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

 • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy

 • jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych powyżej. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

W chwili obecnej Firma 4 KĄTY Biuro Nieruchomości Biesaga & Muskała spółka cywilna nie przekazuje danych osobowych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeżeli w trakcie trwania umowy Firma 4 KĄTY Biuro Nieruchomości Biesaga & Muskała spółka cywilna zdecyduje o przekazaniu danych poza EOG Usługobiorcy zostaną o tym fakcie niezwłocznie poinformowani poprzez umieszczenie niezbędnych informacji na stronie www.nieruchomosci4katy.pl.


PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

Administrator przekazuje dane osobowe w swoim imieniu podmiotom przetwarzającym dane takim jak: dostawcy usług IT, radcy prawni, biura rachunkowe itp., przy czym przetwarzanie odbywa się na podstawie zawartej umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z instrukcjami administratora. Umowa ta wymaga zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz zachowania odpowiednich środków ochrony danych osobowych.

Administrator może również udostępniać dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (organy ścigania). Dane usługobiorcy mogą również być udostępniane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami, w zakresie dozwolonym przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@nieruchomosci4katy.pl

PLIKI „COOKIES”

Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.